Карпатська Україна і європейський світ

Карпатська Україна і європейський світДробот І. Карпатська Україна і європейський світ: спроба відродження державності / І. Дробот. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 1999. – 48 с.

У роботі з використанням широкого кола джерел розглядається ще недостатньо вивчене питання боротьби українства, зокрема - населення Карпатської України за самостійність і державну незалежність.

Широко розкривається місце українського питання в зовнішній політиці європейських країн у 20-ті -30-ті роки XX ст.

Для істориків, викладачів вузів, студентів, всіх хто цікавиться історією України.

Історія української та зарубіжної культури

Історія української та зарубіжної культуриІсторія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. СМ. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Вища шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 326 с. – (І.І. Дробот, О.В. Кузьминець – члени авторського колективу).

Розкрито закономірності, характерні ознаки, напрями та особливості світового культурного процесу від давніх часів до сучасності. Аналіз зроблено з позицій досягнень гуманітарних наук наприкінці XX ст. Особливу увагу приділено розгляду української культури як системи національних цінностей в раціональному поєднанні з розвитком світового культурного процесу. Вперше в навчальній літературі подано відомості про видатних діячів освіти, науки, літератури і мистецтва.
Для студентів вищих закладів освіти. Може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями історії культури.

Дробот І.І. Український народ у Другій світовій війні

Український народ у другій світовій війніДробот І.І. Український народ у Другій світовій війні: Навчальний посібник / І.І. Дробот, В.І. Кучер, А.Г. Слюсаренко, П.М. Чернега. – К.: Школяр, 1998. – 238 с.
У посібнику висвітлено проблеми….
Для істориків, студентів, школярів, всіх, хто цікавиться історією України.

Дробот І. Пошуки шляхів до визволення України

Пошуки шляхів до визволення УкраїниДробот І. Пошуки шляхів до визволення України / І.Дробот, В.Кучер. — К.: Видавництво «Школяр», 1999. – 283 с.

У роботі на основі історичних досліджень, архівних матеріалів, документів українських партій і організацій, матеріалів часописів автори здійснили спробу висвітити пошуки суспільно-політичною думкою шляхів до визволення українського народу, його боротьбу за реалізацію віками вимріяної ідеї за власну, суверенну, соборну державу.

Тицкий С.И. Всемирная история денег, кредита и банков

Всесвітня історія грошейТицкий С.И. Всемирная история денег, кредита и банков / С.И. Тицкий. – К.: Хрещатик, 1997. – 838 с.

Монография представляет собой первое на Украине комплексное исследование всемирной истории денег, кредита и банков, эволюции научных взглядов на сущность и будущее денежных и кредитных отношений.

Додаткова інформація